Wie zijn we

Warx Personeelsdiensten B.V.  is gevestigd in Staphorst, Wethouder Timmermanstraat 10. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw/uw gegevens.

Wat mag je/u van ons verwachten?

Wij vinden jouw/uw privacy belangrijk. Wij hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze kandidaten, flexwerkers, opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verkopen jouw/uw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw/uw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van jouw/uw gegevens.

Daarnaast delen wij gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw/uw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer wij jou/u voorstellen bij een opdrachtgever.

Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte, dan zorgen wij ervoor dat passende waarborgen zijn voor de bescherming van jouw/uw gegevens. Informatie over deze passende waarborgen kun je/kunt u via de contactgegevens onderaan dit privacy statement vinden.

Wij bewaren jouw/uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.

Wanneer verwerken we jouw/uw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw/uw gegevens vanaf het moment dat je/u:

 • één van onze websites bezoekt;
 • je/u aanmeldt voor een event;
 • jouw/uw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld door een account aan te maken;
 • je/u inschrijft op één van onze vestigingen;
 • gebruik maakt van onze dienstverlening.

Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou/u verwerken die we niet direct van jou/u verkregen hebben. Ook dan verwerken wij deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.

Wat doen we met jouw/uw gegevens?

Dat hangt ervan af hoe wij jou/u kennen. Als je/u onze website bezoekt, dan verwerken wij andere gegevens dan wanneer je/u bij ons werkzaam bent. In onderstaand overzicht hebben we hier rekening mee gehouden. Het kan dus zo zijn dat meerdere categorieën op jou/u van toepassing zijn. Daarnaast  informeren we je/u ook hoe we met jouw/uw gegevens omgaan in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer je/u een event bezoekt.

Voor bepaalde verwerkingen vragen we vooraf jouw/uw toestemming. Mocht je/u geen toestemming geven en/of bezwaar maken tegen deze verwerking, dan kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij aan jou/u leveren.

Ik bezoek de website

Als bezoeker van onze website kennen wij jou/u in eerste instantie niet bij naam. Wanneer je/u ons een vraag stelt via bijvoorbeeld een formulier, verwerken we wel je/uw persoonsgegevens. Dit omdat hier toestemming voor is gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Ook je/uw IP-adres behandelen we als persoonsgegeven.

Communicatie

Als je/u contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, sociale media of telefonisch, kunnen wij je/uw contactgegevens vragen. Dit doen we om je/uw vraag of klacht af te handelen en om je/u eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je/uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je/uw vraag of klacht.

Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou/u te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Dit voor een maximale duur van 1 jaar. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers binnen de EU.

Om jou/u een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou/u af te stemmen, gebruiken wij je/uw persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid.

Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.

Ik ben een contactpersoon van een opdrachtgever, leverancier of andere relatie

Communicatie

Als je/u contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, sociale media of telefonisch, kunnen wij je/uw contactgegevens vragen. Om onze dienstverlening af te stemmen op de behoefte van een opdrachtgever, leverancier of andere relatie en om een mogelijke samenwerking aan te gaan, slaan wij persoonsgegevens van jou/u op omdat hier toestemming voor is gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Dit doen we om je/uw vraag of klacht af te handelen en om je/u eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je/uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je/uw vraag of klacht.

Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou/u te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.  Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, maken wij gebruik van externe server ruimte. Dit betekend dat uw gegevens worden doorgegeven aan de leverancier van deze server. Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens te kunnen gebruiken en te bewaren tot 7 jaar na het laatste contact. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers binnen de EU.

Om te meten hoe opdrachtgevers onze diensten ervaren en gebruiken voeren we onderzoeken en enquêtes uit. Soms vragen we daarbij ook om je/uw naam en contactgegevens te delen, zodat we de resultaten op kunnen volgen en je/u hier eventueel over te informeren.  Deze informatie slaan wij op omdat hier toestemming voor is gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Deze informatie bewaren wij maximaal 7 jaar.

Facturering

Om onze geleverde diensten te factureren en te verantwoorden, verwerken wij relevante gegevens zoals namen van contactpersonen. Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op, zoals de factuur en de persoonsgegevens die daarop vermeld staan. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Deze informatie bewaren wij maximaal 7 jaar na het laatste contact.

Rapportages en audits

Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Het gebruik van persoonsgegevens vermijden we zoveel mogelijk, soms zijn we genoodzaakt een beperkt aantal gegevens toch te gebruiken. Waar mogelijk voegen we gegevens dan samen en maken we ze anoniem, zodat je/u niet herkend kunt worden.

Voor het uitvoeren van interne en externe controles, bijvoorbeeld audits door onze accountants of de belastingdienst, verwerken wij mogelijk de noodzakelijke gegevens van opdrachtgevers, leveranciers of andere relaties. In geval van een externe controle hebben betrokken partijen inzicht in jouw/uw persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Deze informatie bewaren wij maximaal 7 jaar na het laatste contact.

Ik zoek werk

Zodra je jouw/u uw gegevens achterlaat op onze website, of inschrijft op een vestiging of via een andere weg onze hulp inschakelt bij het vinden van een baan, verwerken wij de volgende gegevens:

Inschrijving

Bij inschrijving gebruiken we deze gegevens daarna nog 4 weken of, indien je/u hier toestemming voor geeft, nog 1 jaar om voor jou/u op zoek te gaan naar een passende baan. Relevante gegevens delen wij met (potentiële) opdrachtgevers.

Solliciteren

Wanneer je/u solliciteert op een functie of een account voor je/uzelf aanmaakt op onze website, creëren wij een profiel voor jou/u. In dit profiel worden alle relevante gegevens voor jouw/uw sollicitatie, zoals kennis en vaardigheden, opgeslagen. Hiermee kunnen we jouw/uw sollicitatie beoordelen. Wij bewaren deze gegevens totdat de procedure is afgerond. Daarna gebruiken we deze gegevens, indien je/u hier toestemming voor geeft, nog 1 jaar om voor jou/u op zoek te gaan naar een passende baan.

Als onderdeel van je/uw sollicitatieprocedure vragen wij referenties op bij de door jouw/uw aangeleverde contactpersonen. Met jouw/uw toestemming bewaren wij de gegevens uit de sollicitatieprocedure tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Om jou/u een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou/u af te stemmen, gebruiken wij jouw/uw persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid.

Algemeen

Om te leren en verbeteringen door te voeren, vragen wij je/u om interne enquêtes in te vullen. Soms vragen we daarbij ook om je/uw naam en contactgegevens te delen, zodat we de resultaten op kunnen volgen en je/u hier eventueel over te informeren.

Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening. Wij rapporteren hierover naar opdrachtgevers. Het gebruik van persoonsgegevens vermijden we zoveel mogelijk, soms zijn we genoodzaakt een beperkt aantal gegevens toch te gebruiken. Waar mogelijk voegen we gegevens dan samen en maken we ze anoniem, zodat je/u niet herkend kunt worden.

Als je/u contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, sociale media of telefonisch, kunnen wij je/uw contactgegevens vragen. Dit doen we om je/uw vraag of klacht af te handelen en om je/u eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je/uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je/uw vraag of klacht.

Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou/u te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers binnen de EU.

Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.

Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens te  gebruiken en te bewaren tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Ik werk via Warx Personeelsdiensten

In onderstaand overzicht beschrijven wij wat we doen met jouw/uw gegevens. Indien we gegevens delen met andere partijen verwijzen wij naar de privacy statements van de betreffende partijen. Het kan zijn dat onze arbodienst of verzekeraar een afwijkende wettelijke bewaartermijn hanteert.

Communicatie

Om onze arbeidsrelatie te onderhouden, je/u te informeren over je/uw ontwikkelmogelijkheden en om overige wettelijke verplichtingen na te komen, verwerken wij waar nodig jouw/uw persoonsgegevens.

Arbeidsovereenkomst en salaris

Omdat je/u voor ons werkt maken wij een personeelsdossier, met bijvoorbeeld een kopie van je/uw identiteitsbewijs. Dit doen we om contractuele afspraken met jou/u na te kunnen komen. Als wij dit wettelijk verplicht zijn, delen we deze gegevens met overheidsinstanties en  uitvoeringsorganen. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar na het einde van je/uw dienstverband.

Omdat je/u voor ons werkt, zijn wij contractueel verplicht je/u te verzekeren. We delen jouw/uw persoonsgegevens met onze verzekeringsmaatschappij(en). We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je/uw dienstverband.

Om jouw/uw pensioen te verzorgen zijn wij contractueel verplicht je/uw persoonsgegevens te delen met onze pensioenuitvoerder. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je/uw dienstverband.

Als we een werkvergunning voor je/u aanvragen, zodat jij bijvoorbeeld in Nederland kan werken, delen we je/uw persoonsgegevens met overheidsinstanties en uitvoeringsorganen. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je/uw dienstverband.

Om subsidies en loonkostenvoordeel aan te vragen en te verantwoorden, gebruiken wij je/uw persoonsgegevens. We delen deze gegevens met subsidieverstrekkers en eventueel derde partijen die ons helpen de subsidie te regelen. We bewaren de gegevens 7 jaar. Indien  bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de aanvraag mogen we dit enkel gebruiken na toestemming. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden.

Als je jezelf/u uzelf ziek meldt geven wij dit door aan onze arbodienst. Zelf slaan wij de minimale gegevens op die noodzakelijk zijn voor om contact met je/u te houden, de gemaakte afspraken, of er sprake is van een arbeidsongeval of een verkeersongeval met regresmogelijkheid en informatie over je/uw herstel en eventuele noodzakelijke aanpassingen die wij van de arbodienst of bedrijfsarts teruggekoppeld krijgen. Deze gegevens bewaren we tot 7 jaar na uitdiensttreding.

Om jouw/uw salaris uit te betalen verwerken wij jouw/uw contact- en bankgegevens. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar vanuit de fiscale wetgeving.

Als je/u volgens je/uw contract in aanmerking komt voor een bonusregeling, verwerken wij je/uw persoonsgegevens om je/u uit te kunnen betalen. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je/uw dienstverband.

Voor het afhandelen van zakelijke declaraties hebben wij je/uw contact- en bankgegevens nodig en bewijsstukken van je/uw declaratie. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je/uw dienstverband.

Als beslag op je/uw salaris wordt gelegd, zijn wij op grond van wet- en regelgeving verplicht om je/uw persoonsgegevens te delen met deurwaarders en schuldeisers. Wij bewaren deze gegevens totdat het beslag ingetrokken is.

Loopbaanontwikkeling en beoordeling

Om je/uw ontwikkeling en functioneren binnen onze organisatie te volgen, leggen wij een personeelsdossier aan. Eventuele testen en assessments die je/u gemaakt hebt/heeft zijn hier onderdeel van zijn. Dit personeelsdossier bewaren we tot maximaal 2 jaar nadat je/u uit dienst treedt of voor zolang dit relevant is voor je/uw huidige functioneren.

Dienstverlening

Als het voor de opdracht noodzakelijk is (officiële) documenten in bezit te hebben, zoals bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), dan ondersteunen wij in het administratieve proces. Daarvoor is het noodzakelijk om persoonsgegevens van jou/u te verwerken. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.

Om onze facturen te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers en om te voldoen aan contractuele verplichtingen, houden wij een (uren)administratie bij. Wij gebruiken daarbij jouw/uw persoonsgegevens. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continu onze dienstverlening. Wij rapporteren hierover naar opdrachtgevers. Het gebruik van persoonsgegevens vermijden we zoveel mogelijk. Soms zijn we genoodzaakt een beperkt aantal gegevens toch te gebruiken. Waar mogelijk voegen we gegevens dan samen en maken we ze anoniem, zodat je/u niet herkend kunt worden. De bewaartermijn van deze rapportages is 5 jaar.

Om te meten hoe klanten onze diensten ervaren en gebruiken voeren we onderzoeken en enquêtes uit. Om onze producten en diensten continue te blijven verbeteren gebruiken wij persoonsgegevens.

Algemeen

Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou/u te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers binnen de Europese Economische Ruimte. Bijvoorbeeld, je/uw naam, contactgegevens en functie worden dan gedeeld. Eventueel ook de foto die je hebt /u heeft geüpload.

Om te leren en verbeteringen door te voeren, vragen wij je/u om interne enquêtes in te vullen. Soms vragen we daarbij ook om je/uw naam en contactgegevens te delen, zodat we de resultaten op kunnen volgen en je/u hier eventueel over te informeren.

Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op. Deze bewaren we 7 jaar volgens wet- en regelgeving.

Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens van opdrachtgevers, werknemers en kandidaten. De bewaartermijn is 5 jaar nadat het audit rapport is opgeleverd.

Beveiliging en bescherming

Voor de veiligheid van onze werknemers, onze klanten en eigendommen kunnen we onze gebouwen beveiligen met camera’s.  Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij binnenkomst attenderen we je/u hierop.

Om onze systemen te beheren en te beveiligen maken we gebruik van beveiligingsmaatregelen. Zo krijg je/u een gebruikersnaam om je/u op onze systemen te kunnen identificeren. Gegevens over het gebruik slaan we maximaal 6 maanden op in log-bestanden. Mutaties in financieel relevante systemen slaan we 7 jaar op.

Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.  Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens te kunnen gebruiken en te bewaren tot 7 jaar na beëindiging van het dienstverband.

Voor bepaalde verwerkingen vragen we vooraf jouw/uw toestemming. Mocht je/u geen toestemming geven en/of bezwaar maken tegen deze verwerking, dan kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij aan jou/u leveren.

In de afhandeling van claims is het noodzakelijk om de relevante persoonsdata te gebruiken en te bewaren voor zolang relevant zijn voor de casus. Voor overige juridische doeleinden kunnen wij ook persoonsgegevens gebruiken.

Voor bepaalde verwerkingen vragen we vooraf jouw/uw toestemming. Mocht je/u geen toestemming geven en/of bezwaar maken tegen deze verwerking, dan kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij aan jou/u leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van processen waarin volledige geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) plaatsvindt.

Toestemming

Heb je/ heeft u (uitdrukkelijke) toestemming verleend om jouw/uw gegevens te mogen verwerken? Dan heb je/heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Let op: indien je je/u uw toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met jouw/uw toestemming rechtmatig.

Wat zijn jouw/uw rechten?

Je hebt/u heeft het recht om:

 • te weten welke persoonsgegevens wij van je/u vastgelegd hebben;
 • je/uw persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;
 • een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw/uw persoonsgegevens;
 • ons te vragen jouw/uw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
 • bezwaar te maken.
 • Indien je/u bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw/uw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw/uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor jou/u rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op jou/u heeft;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw/uw persoonsgegevens.

Over dit privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou/u gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je/u om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Deze versie is gemaakt op 20 Augustus 2019.

Heb je/ heeft u een vraag of verzoek?

Heb je/ heeft u een vraag over de veiligheid van jouw/uw persoonsgegevens of wil je/u een verzoek doen? Neem dan contact met ons op via e-mail: info@warx.nl of via telefoonnummer 0522-820208.

Bij klachten kun je/ kunt u direct contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, ook wel Data Privacy Officer (DPO) genoemd.

Naam              : Coriena de Weert

E-mailadres    : info@warx.nl

Postadres        : Warx Personeelsdiensten

t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming

Wethouder Timmermanstraat 10

7951 SH  Staphorst

Datalek melden

Denk je/ denkt u dat je/u een zwakke plek in één van onze websites of systemen hebt gevonden? Of is er inbreuk gedaan op de beveiliging van persoonsgegevens? Neem dan contact op met het privacy-team via e-mail: info@warx.nl of via telefoonnummer 0522-820208. Wij verzoeken je/u vriendelijk en dringend deze informatie niet verder te verspreiden en er mede zorg voor te dragen dat de impact voor betrokkenen zo klein mogelijk blijft.